Aydınlatma Metni:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin başvuru / kayıt formunda doldurmuş olduğu adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Küre Fuarcılık’ın organize ettiği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı (Fuar) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, Fuar’in yapmış olduğunuz başvuru ya da almak istediğiniz bilgi kapsamında sizinle iletişime geçilmesi ve Fuar’in uyguladığı çalışma stratejilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Fuar tarafından işlenen kişisel verileriniz, Fuar’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Fuar’in katılım durumunuzu onaylamak ya da bilgi alma başvurunuzu cevaplamak ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Fuar’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Fuar’in http://saglikliyasamfuari.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan “İletişim Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Küre Fuarcılık – Seyrantepe Mh. Yayıncılar Sk. İspar İşmerkezi C Blok No:2/28 Seyrantepe-Kağıthane/İSTANBUL” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Fuar tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Fuar için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Fuar tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Küre Fuarcılık’ın organize ettiği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Doldurmuş olduğum tüm formlar hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Fuar tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Fuar’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Fuar’ın ziyaretçi veritabanında muhafaza edilmesine onay veriyorum.

Kendi irademle seçtiğim referanslar ve/veya Fuar tarafından bizzat ulaşılan referanslar tarafından talep edilmesi durumunda, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğime dair işbu Açık Rıza Beyan Formu’nun, işe yatkınlığım hakkında bilgi alınması amacıyla, referans verecek kişilere aktarılmasına onay veriyorum.